Workshop Algemene Voorwaarden, Contractonderhandelingen en Intellectueel Eigendomsrecht

Workshops voor bedrijven

Op 5 april 2018 gaven wij een inhouse workshop algemene voorwaarden, contractonderhandelingen en intellectueel eigendomsrecht bij Zanders Treasury & Finance Solutions in Bussum. Zanders is de partner voor treasury, risk en finance en levert advies en interim diensten aan corporates, financiële instellingen, de publieke sector en non-profitorganisaties. Een multinational met kantoren in London, New York, Brussel, Bussum en Zurich, en klanten in 35 landen.

Workshop algemene voorwaarden, contractonderhandelingen en intellectueel eigendomsrecht bij Zanders Treasury Finance Solutions in Bussum.

Workshop algemene voorwaarden, contractonderhandelingen en intellectueel eigendomsrecht bij Zanders Treasury Finance Solutions in Bussum.

 

Inhouse juridische training internationaal contracteren, leveringsvoorwaarden en auteursrechten op software

Docenten waren mr. Mauritz Kop van JuridischAdviesVoorBedrijven en mr. Suzan Slijpen van Slijpen Legal. In 4 blokken van een uur gaven wij een interactieve juridische training over de functie van algemene voorwaarden, verschillen tussen rechtssystemen bij het internationaal contracteren (de Europese traditie versus de Amerikaanse traditie), battle of forms en het verschil tussen de leveringsvoorwaarden en betalingscondities bij financiële dienstverlening ten opzichte van de algemene bepalingen bij de levering van softwarematige tools. Ook was er aandacht voor intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten op software. Een en ander vanuit internationaal en rechtsvergelijkend perspectief.

Inhouse juridische training internationaal contracteren, leveringsvoorwaarden en auteursrechten op software.

Inhouse juridische training internationaal contracteren, leveringsvoorwaarden en auteursrechten op software.

 

Kritische vragen en interessante discussies

De partners en leden van het Management Team hadden er zin in en stelden ons kritische vragen, waardoor er interessante discussies ontstonden over de stof. Met name over het hanteren van en onderhandelen over de eigen algemene voorwaarden als de klant zelf ook algemene voorwaarden van toepassing wil verklaren leverde mooie, geestige gesprekken en – belangrijker nog - nieuwe inzichten op.

 

De functie van algemene voorwaarden

In het eerste blok van de workshop bespraken wij het theoretisch kader van algemene voorwaarden. Toegespitst op het internationaal zakendoen. Aan bod kwamen ondermeer tips & tricks bij leveringsvoorwaarden, do’s & dont’s bij betalingscondities, intellectuele eigendomsrechten vastleggen in contracten, toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank in geval van conflicten. Bij dit laatste punt maakten we een klein uitstapje naar regels van internationaal privaatrecht.

De functie van algemene voorwaarden: verkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en betalingscondities.

De functie van algemene voorwaarden: verkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en betalingscondities.

 

Verschillen tussen de rechtssystemen waarmee een bedrijf te maken krijgt

In het tweede blok van de cursus kwamen de verschillen tussen de Europese traditie en de Amerikaanse traditie aan bod, alsook verschillen en overeenkomsten tussen common law en civil law. We zoomden in op de taalversies van de kleine lettertjes zoals die gelden in Nederland, België, de UK en Zwitserland. We vergeleken de rechtstelsels onderling en legden verschillende onder de loep. We bespraken de impact van de afzonderlijke rechtssystemen op het internationaal zakendoen tussen bedrijven in de praktijk. Ook bekeken wij per land afzonderlijk of de algemene voorwaarden in lijn waren met een aanwezige verzekeringsfaciliteit. Tenslotte discussieerden wij over de stijl en toonzetting van leveringsvoorwaarden en betalingscondities: consensueel versus directief.

Verschillen tussen de rechtssystemen waarmee en bedrijf te maken krijgt. Europese traditie versus Amerikaanse traditie, common law en civil law.

Verschillen tussen de rechtssystemen waarmee en bedrijf te maken krijgt. Europese traditie versus Amerikaanse traditie, common law en civil law.

 

Stijl van invloed op contractonderhandelingen

Te topdown geformuleerd leek ons, alsook de partners binnen het Management Team van Zanders, mogelijk van negatieve invloed op contractonderhandelingen met binnenlandse en buitenlandse klanten en handelspartners. Te consensueel biedt aan de andere kant te weinig bescherming tegen aansprakelijkheid en heeft mogelijk te weinig afbakenende werking ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten van de gebruiker.

Stijl en formulering van de algemene voorwaarden is van invloed op contractonderhandelingen.

Stijl en formulering van de algemene voorwaarden is van invloed op contractonderhandelingen.

 

Battle of Forms: eigen verkoopvoorwaarden versus inkoopvoorwaarden van de klant

In het derde blok van de juridische training gingen wij nader in op een situatie waarmee de wat grotere contractpartijen geregeld worstelen, namelijk de battle of forms. In dat geval hanteert de dienstverlenende partij diens eigen verkoopvoorwaarden en stelt de afnemende partij daar diens eigen inkoopvoorwaarden tegenover. En zie daar dan maar eens samen uit te komen. In dat geval hebben wij potentieel te maken met een battle of forms. Vaak komt het daarbij neer op onderhandelingsskills van partijen.

Checklist onderhandelen over contracten. Docenten waren mr. Mauritz Kop van JuridischAdviesVoorBedrijven en mr. Suzan Slijpen van Slijpen Legal.

Checklist onderhandelen over contracten. Docenten waren mr. Mauritz Kop van JuridischAdviesVoorBedrijven en mr. Suzan Slijpen van Slijpen Legal.

 

Checklist onderhandelen over contracten

Ten behoeve van de contract negotiations boden wij de cursisten een handige checklist met een 30-tal punten waarmee zij in de toekomst een nog beter onderhandelingsresultaat kunnen bewerkstelligen. Deze checklist onderhandelen over contracten bespraken wij in het licht van enkele praktijkvoorbeelden. In deze checklist ook enkele aanbevelingen en handvaten inzake auteursrechten, handelsnaamrechten en merkenrechten. Doel daarbij was het formuleren en strikt naleven van een eenduidige bedrijfsstrategie inzake het eigen intellectueel eigendom.

Algemene voorwaarden dienstverlening versus levering en onderhoud van software.

Algemene voorwaarden dienstverlening versus levering en onderhoud van software.

 

Algemene voorwaarden dienstverlening versus levering en onderhoud van software

In het vierde blok van de inhouse workshop bespraken wij enkele in het oog springende verschillen tussen algemene voorwaarden die moeten worden gebruikt bij een opdrachtverlening inzake financiële dienstverlening en treasury, en leveringsvoorwaarden die horen bij handige software tools en computerprogrammatuur, die het leven van de klant makkelijk beogen te maken. Denk daarbij ook aan onderhoudscontracten, updates, compatibiliteit en garantiebepalingen.

Intellectueel eigendom, auteursrechten op software, overdracht versus licentie van computerprogrammatuur, apps en tools.

Intellectueel eigendom, auteursrechten op software, overdracht versus licentie van computerprogrammatuur, apps en tools.

 

Intellectueel eigendom, auteursrechten op software, overdracht versus licentie computerprogrammatuur, apps en tools

Tenslotte was er aandacht voor de contracten met de softwareontwikkelaar en de app-bouwer. Zou het beter zijn om de intellectuele eigendomsrechtenportfolio zoveel mogelijk te maximaliseren? En de auteursrechten op de app en de softwaretools in eigendom te verkrijgen middels een akte van overdracht. Of via het werkgeversauteursrecht middels een arbeidsovereenkomst? Of was het juist gunstiger om de exploitatierechten op de software in licentie te verkrijgen. En de gebruiksrechten vervolgens in licentie te geven aan de eindgebruiker?

Onderhoudscontracten, updates, compatibiliteit en garantiebepalingen inzake financiële apps en software tools.

Onderhoudscontracten, updates, compatibiliteit en garantiebepalingen inzake financiële apps en software tools.

 

Al deze vragen en meer kwamen aan bod gedurende de Workshop algemene voorwaarden, contractonderhandelingen en intellectueel eigendomsrecht van JuridischAdviesVoorBedrijven en Slijpen Legal.

Wij danken Zanders voor de prettige samenwerking en de goede ontvangst in hun representatieve kantoor aan de Brinklaan in Bussum!