Webwinkel Oprichten    

Hoe richt ik een webwinkel op?

Bij het starten van een webshop komen een hoop zaken kijken. Bedrijfsmatige aspecten zoals de IT, de adminitratie en de kleine lettertjes moeten goed op orde zijn. Voordat u de website gaat lanceren is het belangrijk om uw initiatief juridisch zoveel mogelijk dicht te timmeren. Hier zijn wij in gespecialiseerd. Wij helpen beginnende en bestaande bedrijven (startups en scaleups) met het opstellen van contracten en algemene voorwaarden die geheel in lijn zijn met de specifieke bedrijfsvoering en de bestaande wet en regelgeving op het gebied van het webwinkelrecht.

Juridisch totaalpakket met algemene voorwaarden

Doorgaans middels een ''juridisch ''totaalpakket'' waarmee alle aspecten van het ondernemen naar de buitenwereld toe worden afgezekerd. Met deze kennis en concrete, door ons opgestelde overeenkomsten kunt u vervolgens met een gerust hart zaken doen (steeds alles op papier). Wilt u een webwinkel oprichten of een andersoortig bedrijf starten neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. Van te voren maken wij duidelijke afspraken over de kosten, en eventuele deadlines, zodat u precies weet waar u aan toe bent (en wij ook).

Hoe richt ik een webshop op: heb ik algemene voorwaarden nodig? Waarom zou ik kiezen voor een eenmanszaak, VOF of BV?

Hoe richt ik een webshop op: heb ik algemene voorwaarden nodig? Waarom zou ik kiezen voor een eenmanszaak, VOF of BV?

Oprichten webshop: wat moet ik doen? Heb ik algemene voorwaarden nodig?

Hieronder 30 tips om u alvast op weg te helpen bij het oprichten van een webwinkel.

 1. Rechtsvorm: Kies de meest geschikte rechtsvorm voor de onderneming. In Nederland onderscheidt men de eenmanszaak (zzp), de VOF, CV, NV en BV met gewone structuur, flexBV, holding of LTD. De wetgeving omtrent de rechtsvormen is momenteel erg in beweging. Belangrijke factoren bij de keuze voor een specifieke rechtsvorm zijn zaken als aansprakelijkheid, fiscaliteiten, oprichtingskosten en jaarlijkse boekhoudkosten. Wilt u een webwinkel oprichten dan is een eenmanszaak prima, die later, als het goed loopt wellicht kan worden omgezet in een BV. 
 2. Bedrijfsnaam: Bedenk een goede, pakkende naam voor de webshop. Doe vervolgens bedrijfsnaamonderzoek bij het merkenregister van het BOIP, handelsnaamonderzoek bij de KvK en domeinnaamonderzoek op internet. Is de bedrijfsnaam al vergeven of wordt de merknaam al gehanteerd dan zal er een andere naam moeten worden bedacht. Eventueel kan de bedrijfsnaam als merk worden geregistreerd bij het BOIP. Merkregistratie kan door ons worden verzorgd.
 3. Inschrijving KvK: Ga met een identiteitsbewijs naar de Kamer van Koophandel om de bedrijfsnaam in het handelsregister in te schrijven. Dat kost momenteel eenmalig € 50,-. Bij een eenmanszaak is geen door de notaris ondertekende akte van oprichting nodig, bij de BV en de NV wel. Ook zijn er bij een eenmanszaak geen statuten nodig, bij de BV en de NV wel. 
 4. Belastingen: Na de inschrijving KvK ontvangt U van de Belastingdienst een belastingnummer. Dit heeft u nodig om per kwartaal of per maand (afhankelijk van de omzet) omzetbelasting af te dragen. Daarnaast dient aan de fiscus jaarlijks inkomstenbelasting te worden voldaan (hier gelden een aantal regelingen waaronder startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling). Bent u een buitenlandse werkgever die Nederlandse werknemers in dienst wil nemen let dan op dat er geen dubbele belastingheffing plaatsvindt.
 5. Bedrijfsplan/ ondernemingsplan: Maak een bedrijfsplan met daarin een onder meer een strategie, een bedrijfsmodel, een toekomstvisie, een marketingplan, breng de concurrentie in kaart, stel een team samen. Kijk of een en ander haalbaar is. Kortom zet al Uw ideeën en plannen op papier. Indien in verband met startkapitaal een lening van de bank noodzakelijk blijkt is het schrijven van een degelijk ondernemingsplan een absolute must: een noodzakelijke voorwaarde. Wees realistisch, maar ook zelfbewust, creatief en doelgericht.
 6. Algemene voorwaarden: Laat algemene voorwaarden door een hierin gespecialiseerd jurist op maat maken: verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden die in lijn zijn met Uw bedrijfsvoering en passen bij de branche. Weersta de verleiding om domweg algemene voorwaarden webshop van het internet te copy-pasten, deze zullen U geen afdoende bescherming bieden tegen aansprakelijkheid. Laat een incassobeding opnemen in de betalingsvoorwaarden. Deponeer de maatwerk algemene voorwaarden voor uw startup vervolgens bij de KvK: dat kan gewoon per email. Laat U voorts goed informeren over het gebruik van de algemene voorwaarden: het is erg belangrijk dat U weet hoe U ze moet hanteren zodat ze U de benodigde bescherming bieden als het erop aan komt. De algemene bepalingen bestaan doorgaans uit verkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. Verder regelt U zaken als leveringstermijnen, retourneren, herroepingsrecht, overmacht, betalingsvoorschriften, en eigendomsvoorbehoud en toepasselijk recht. Let er tenslotte op dat de algemene voorwaarden moeten zijn opgesteld in een voor de consument begrijpelijke taal.
 7. Alleen of met medewerkers: Bekijk of er van meet af aan medewerkers nodig zijn om Uw onderneming te kunnen runnen. Bedenk wel dat in dat geval naast salaris ook sociale premies dienen te worden afgedragen aan de fiscus. Ook heeft U arbeidscontracten nodig voor uw personeel, voor bepaalde of onbepaalde tijd, eventueel met proeftijd en concurrentiebeding.
 8. Bevoegd om een onderneming te starten? Voor de uitoefening van bepaalde beroepen zijn diploma’s nodig, zoals advocaat, tandarts, chirurg of financieel dienstverlener. Per branche gelden voorts verschillende verplichtingen. Voor het oprichten van een webwinkel zijn geen bijzondere diploma’s nodig. Handelingsbekwaamheid is vereist (minderjarigen dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers: een bedrijf starten indien U jonger bent dan 18 is in Nederland onder voorwaarden mogelijk). Een vroeger faillissement behoeft geen beletsel te zijn voor het oprichten van een webwinkel: let op dat de fiscus en de overige schuldeisers in dit geval kunnen aankloppen voor nog openstaande vorderingen. Buitenlanders van buiten de Europese Unie dienen – zeer globaal gesteld - een verblijfsvergunning te hebben om een onderneming te mogen starten.  
 9. Vergunningen: Afhankelijk van de branche waartoe de onderneming behoort zijn er vergunningen nodig. Daarnaast zijn er, in geval van een webwinkel vergunningen denkbaar voor een eventueel magazijn. Men denke aan een milieuvergunning en bouwvergunningen, tegenwoordig onder omgevingsvergunning vallend. 
 10. Vestiging: Vanuit thuis beginnen of direct in een bedrijfspand? Om de kosten laag te houden is het waarschijnlijk verstandiger om vanuit de spreekwoordelijke garage te beginnen. In bepaalde gevallen kan het gewoon niet anders dan direct een bedrijfspand of magazijn te huren. 
 11. Website: Claim een domeinnaam en laat een website maken. Claim de .nl en de .com en eventueel ook de .be en de .de. Dit is uw visitekaartje, dus zorg dat geen taalfouten in staan! Laat het bij twijfel even door iemand nakijken. Om een en ander nog meer juridisch dicht te timmeren zet u ook een Disclaimer op uw internetsite, en een Privacy Statement inclusief cookie policy.  
 12. Logo: Maak een professioneel logo en laat visitekaartjes maken. Onmisbaar bij het netwerken. 
 13. Subsidies: Informeer naar subsidiemogelijkheden, zoals startersfondsen en Europese regelingen. 
 14. Zakelijke rekening: Open een zakelijke rekening bij de bank, dat maakt uw administratie een stuk overzichtelijker. 
 15. Administratie: Stel van meet af aan een degelijke administratie op en hou deze elke dag bij. Hou inkoop en verkoopfacturen bij, doe regelmatige boekingen en hou indien nodig uw aan het bedrijf gespendeerde uren bij. De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan uw administratie waaraan u zich dient te houden. Daarnaast biedt een overzichtelijke administratie veel voordelen. Besteed een en ander eventueel uit aan een goede boekhouder of fiscalist. Bewaar uw administratie 7 jaar. 
 16. Verzekeringen: Verzeker U tegen arbeidsongeschiktheid. Sluit daarnaast een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering af. 
 17. Groen ondernemen: Doe aan groen ondernemen, laat de auto eens staan, probeer afval te scheiden, gebruik niet te veel papier en gebruik groene energie. Onderneem op maatschappelijk verantwoorde wijze (MVO).
 18. Investeringen: Investeer slim en duurzaam, met oog voor de (middel)lange termijn. 
 19. Marketing: Breng uw potentiele klanten in kaart en doe aan effectieve klantenwerving. Gebruik hiervoor in het kader van DIY promotion sociale media, uw website en leg, binnen de mogelijkheden die de wet daartoe biedt, emaillijsten aan. Promoot uw product of dienst en besteedt daarbij aandacht aan de presentatie. Creëer goodwill en investeer in goede, langdurige klantenrelaties. Ga naar netwerkbijeenkomsten en bezoek internetfora voor de laatste ins en outs en leer van ervaringen van collega’s. Maak eventueel gebruik van de mogelijkheden voor reclame in de krant, op de radio of op internet maar doe dit met beleid en maak altijd een kosten/baten analyse. Sluit als starter geen langdurige contracten af, omdat u niet kunt inschatten of betaalde reclame überhaupt tot conversies gaat leiden. Netwerk ook middels social media.
 20. Pensioen: Doe aan pensioenopbouw en begin hier zo vroeg mogelijk mee. 
 21. Kosten laag houden: Hou de kosten over de hele linie zo laag mogelijk.  
 22. Uitgaven: Geef niet teveel uit maar leg reserves aan. Weersta de verleiding om op grote voet te gaan leven zodra de eerste revenuen binnenkomen: zet geld apart voor de belastingdienst, uw pensioen, premies, en zorg voor een buffer voor mindere tijden. Investeer de winst vervolgens op een verantwoorde manier. 
 23. Afspraken op papier: Zet belangrijke afspraken in een overeenkomst met daarin ieders rechten en plichten, met bovendien daaraan aangehecht Uw algemene voorwaarden, in tweevoud ondertekend. Mondelinge afspraken kunnen tot bewijsproblemen leiden en aan mondelinge afspraken kunnen minder rechten worden ontleend dan aan schriftelijke, verifieerbare afspraken. Werk derhalve met degelijke contracten! Bovendien staat dat professioneel.
 24. Verwachtingen van de klant: Maak heldere afspraken en vraag de klant wat hij verwacht, in geval van een webshop is dit bijvoorbeeld levering op tijd en product in goede staat. Verplaats U in de klant en houdt U aan de gemaakte afspraken. Zorg dat Uw personeel klantgericht is – net zoals (of meer nog dan) U dat bent. 
 25. Facturen: zorg dat Uw facturen aan de wettelijke vereisten voldoen. Op de factuur dient te staan: een volgnummer, Uw btw-nummer, KvK-nummer en de datum. Verder naam, adres en woonplaats van de afnemer of leverancier, een omschrijving van de geleverde goederen of diensten en de datum of periode waarin deze geleverd zijn. Tenslotte de prijs exclusief btw alsmede het toegepaste btw tarief en het te betalen btw-bedrag. 
 26. Debiteurenbeheer: Doe aan duidelijk debiteurenbeheer en zorg dat hierover bepalingen in de algemene voorwaarden zijn opgenomen. Geef het op een gegeven moment uit handen aan een incassobureau of deurwaarder: zij zijn gespecialiseerd in deze zaken en zijn er in het algemeen beter op geëquipeerd. 
 27. Internationale aspecten: Informeer U goed over internationale aspecten van het zakendoen, bijvoorbeeld met betrekking tot belastingen, valuta, buitenlandse wet- en regelgeving of het werken met buitenlandse werknemers. 
 28. Maak van uw hobby uw werk, dat motiveert meer en geeft minder kans op burn-out. Ondernemen is een vorm van zelfontplooiing, waarmee U kleur en significantie kan geven aan Uw bestaan.  
 29. Werk hard: Zet door, investeer tijd in de onderneming en probeer het geduld op te brengen iets op te bouwen waaraan U en Uw naasten de rest van Uw leven plezier zullen beleven. Besteed Uw tijd daarnaast zo optimaal mogelijk en probeer doelmatig en efficiënt te werken. Een dag heeft maar 24 uur. Zet realistische doelen. Hou vol als het even tegenzit of niet van de grond dreigt te komen: de aanhouder wint. Maak Uw droom waar. 
 30. Neem een juridisch adviseur waarop u kunt terugvallen: goed advies is immers goud waard! U loopt als zelfstandige immers al risico genoeg. Een jurist die aan proactive lawyering doet bovendien want voorkomen is beter dan genezen. Als de zaken juridisch afdoende zijn dichtgetimmerd kunt U veilig en met een gerust hart zakendoen en Uw energie steken in de dingen waar U goed in bent!  

Advies webwinkel starten

Heeft u hulp nodig bij de uitvoering van bovenstaande aandachtspunten? Wilt u een webwinkel oprichten? Of heeft u vragen over andere zaken die spelen bij de oprichting van uw bedrijf? Zoals het huren van bedrijfsruimte? Heeft u behoefte aan een juridisch starterspakket? Heeft u behoefte aan bedrijfsjuridisch advies tegen een marktconform tarief? Laat u dan door JuridischAdviesVoorBedrijven.nl adviseren en bijstaan door een in het webwinkelrecht gespecialiseerd bedrijfsjurist

Bezoek onze de tarievenpagina en vraag naar de starterskorting. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.