Jurist bedrijfsrecht

U zoekt een jurist of advocaat Onderneming & Recht.

Jurist ondernemingsrecht voor uw tech-startup

JuridischAdviesVoorBedrijven.nl kan u adviseren en bijstaan bij ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals juridisch advies MKB, bestuurdersaansprakelijkheid, verkoop- en leveringsvoorwaarden, huurcontracten checken, het beschermen van een merk, het opstellen van een distributiecontract, aanbestedingen, het vastleggen van intellectueel eigendom ten behoeve van uw tech startup, verhaalsmogelijkheden en schadevergoeding, bedrijfsovernames en Europese Regelgeving.

We kunnen u voorzien van alle benodigde contracten.

Juridisch advies & affiniteit met technologie

Heeft u een tech-startup of scaleup? Wilt u een eenmanszaak omzetten naar een vennootschap onder firma of een BV met holdingstructuur? Wilt u beginnen in Nederland en vervolgens uitrollen naar andere landen binnen de Europese Unie of zelfs internationaal? Onze jurist bedrijfsrecht staat voor u klaar! Wij hebben affiniteit met technologie en kunnen u voorzien van praktisch juridisch advies. Daarnaast kunnen wij u helpen met het opstellen van concrete algemene voorwaarden voor uw beroep, bedrijf of internet site. Ook voor een webwinkel die levert aan consumenten of bedrijven buiten Nederland kunnen wij als juridisch klankbord fungeren.Voorbeelden van vragen die u aan een jurist bedrijfsrecht kan stellen zijn:

 • Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?
 • Hoe zit het met voor mijn bedrijf relevante Europese regelgeving?
 • Hoe kan ik mijn merk of idee beschermen?
 • Hoe kan ik een octrooi aanvragen, kan dat ook als ik nog op de Technische Universiteit zit?
 • Hoe gaat een webwinkel oprichten in zijn werk en wat heb ik daarvoor op juridisch gebied allemaal nodig?
 • Hoe zit het met het vennootschapsrecht?
 • Wie kan voor mij een VOF-contract opstellen?
 • Met welke consumentenrechten dien ik rekening te houden bij de levering van mijn producten?
 • Hoe kan ik mijn handelsnaam laten vastleggen?
 • Wat zijn octrooirechten en modellenrechten?
 • Hoe verloopt merkregistratie en bij welke instantie moet ik daarvoor zijn
 • Wat moet ik doen als iemand een domeinnaam met daarin mijn bedrijfsnaam hanteert?
 • Voldoen de door mij gehanteerde verkoop- en leveringsvoorwaarden wel aan de wettelijke eisen?
 • Op wie kan ik schade verhalen en hoe gaat dat in zijn werking?
 • Wat gebeurt er bij collectief ontslag?
 • Hoe kunnen we onze VOF ontbinden?
 • Waar kan ik terecht voor juridisch advies MKB ?
 • Wat is de reikwijdte van mijn huurcontract?
 • Welke wet- en regelgeving is voor mijn onderneming van belang?
 • Waar kan ik terecht met vragen over ICT-recht?
 • Wanneer moet er worden aanbesteed en hoe werkt dat precies?
 • Hoe gaat het omzetten van een eenmanszaak naar een BV in zijn werking?
 • Welke rechtspersonenrechtelijke regels zijn er op 1 juli 2012 veranderd?
 • Waar vind ik een deskundige jurist bedrijfsrecht met ervaring?
 • Hoe werkt een flex BV? Wat zijn de voordelen en de nadelen van deze nieuwe rechtsvorm?

Laat u adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde juridisch dienstverlener! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij helpen uw bedrijf met het opstellen en checken van arbeidscontracten en het opstellen van een plan van aanpak bij langdurige ziekten.

Wij helpen uw bedrijf met het opstellen en checken van arbeidscontracten en het opstellen van een plan van aanpak bij langdurige ziekten.

Plan van aanpak

1. Plan van aanpak bij langdurige ziekte

Re-integratie bij langdurige ziekte c.q. langdurig verzuim is in het belang van zowel de werkgever als de werknemer. Indien de werkgever, de werknemer en de arbodienst of bedrijfsarts van mening zijn dat de zieke werknemer weer aan de slag kan, dient uiterlijk in de 8e week na ziekmelding bij de arbodienst of bedrijfsarts een zogenaamd plan van aanpak te worden gerealiseerd. In dit plan van aanpak staan afspraken tussen werkgever en werknemer om re-integratie op de werkvloer zo spoedig en verantwoord mogelijk te bewerkstelligen.

In het plan staat verder wat de werknemer nog wel kan en wat hij niet meer kan, de vooruitzichten, en wat het doel is van het plan van aanpak: gehele of partiële re-integratie. Ook omvat het plan overlegdata en een duidelijke planning van de verschillende activiteiten ter bevordering van re-integratie zoals coaching en aanpassingen op de werkvloer. Het opstellen van een plan van aanpak behoort tot de verplichte re-integratie inspanningen van de werkgever.

De bedrijfsarts op zijn beurt maakt een probleemanalyse. Een en ander wordt bijgehouden in het re-integratiedossier. Tenslotte maakt de werkgever een re-integratieverslag. Dit is, na de probleemanalyse, het plan van aanpak en het re-integratiedossier de vierde stap in het langdurig verzuim traject. Bij langdurige ziekte is de werkgever in beginsel verplicht tot 2 jaar loondoorbetaling. Zie hier het belang van een spoedige re-integratie. Na anderhalf jaar ziekte dient door de werknemer een WIA of IVA uitkering (afhankelijk van het percentage dat de werknemer kan verdienen van zijn oude loon) te worden aangevraagd bij het UWV.2. Plan van aanpak algemene arbeidsrisico's.

Op grond van de Arbowet dient iedere werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te doen. Hierin worden de specifieke arbeidsrisico's van het bedrijf inzichtelijk geïnventariseerd. Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt waarin maatregelen worden voorgesteld om de gesignaleerde risico's aan te pakken. Ook worden hierin de kosten en de wenselijkheid van deze maatregelen beschreven. Dit plan van aanpak dient te worden onderscheiden van het plan van aanpak bij langdurige ziekte. Neem voor meer informatie over het opstellen van een plan van aanpak vrijblijvend contact met ons op.

Waarom een jurist ondernemingsrecht?

Een aantal juridische procedures mag u zelf voeren: daar bestaat geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat, Ook bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren.

Een juridisch adviseur bedrijven kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst is het mogelijk om u te verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt. JuridischAdviesVoorBedrijven.nl heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Heeft u een tech-startup of online platform en weet u niet waar u moet beginnen?

Heeft u behoefte aan bedrijfsjuridisch advies? Laat u dan vandaag nog adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist ondernemingsrecht!