Disclaimer  

Algemene informatie: 

Bedankt voor uw bezoek aan de JuridischAdviesVoorBedrijven.nl website en het lezen van onze Legal Disclaimer. JuridischAdviesVoorBedrijven.nl is een handelsnaam van MusicaJuridica BV en verzorgt een algemene privaatrechtelijke rechtspraktijk met hoogwaardig juridisch advies MKB en procesrechtelijke vertegenwoordiging tegen een gunstig tarief, in het bijzonder gericht op bedrijven. JuridischAdviesVoorBedrijven.nl personeel en het grote publiek kunnen gebruik maken van deze website om er openbaar beschikbare informatie op te halen. 

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

JuridischAdviesVoorBedrijven.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin JuridischAdviesVoorBedrijven.nl als portal fungeert volledig en juist is. JuridischAdviesVoorBedrijven.nl is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. JuridischAdviesVoorBedrijven.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en JuridischAdviesVoorBedrijven.nl geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dient derhalve geen actie te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

De website van JuridischAdviesVoorBedrijven.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van JuridischAdviesVoorBedrijven.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van JuridischAdviesVoorBedrijven.nl. JuridischAdviesVoorBedrijven.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. JuridischAdviesVoorBedrijven.nl geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de (breedband)verbindingen valt onder het risico van de exploitant van de (breedband)verbinding. JuridischAdviesVoorBedrijven.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de (breedband)leverancier. JuridischAdviesVoorBedrijven.nl vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van JuridischAdviesVoorBedrijven.nl en JuridischAdviesVoorBedrijven.nl geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van JuridischAdviesVoorBedrijven.nl.

Tevens is JuridischAdviesVoorBedrijven.nl niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van JuridischAdviesVoorBedrijven.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is JuridischAdviesVoorBedrijven.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.  

Indien misleidende, onjuiste of anderszins ongeschikte informatie onder onze aandacht is gebracht, zal naar redelijkheid en billijkheid een inspanning worden gedaan om deze informatie aan te passen of te verwijderen. Indien hier volgens u sprake van is kunt u contact opnemen met de webmaster.

Copyright © 2011-2018 JuridischAdviesVoorBedrijven.nl. Alle rechten voorbehouden.

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door JuridischAdviesVoorBedrijven.nl, behalve het enkele materiaal dat valt onder het auteursrecht van anderen en hier gebruikt wordt met toestemming. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Deze site bevat ook een aantal merken, die niet mogen worden toegeëigend door andere personen dan de eigenaar van het handelsmerk en mag niet worden gebruikt in strijd met het merkenrecht. 

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van JuridischAdviesVoorBedrijven.nl van toepassing. U krijgt ze uitgereikt voordat u de opdrachtverlening tekent, maar u kunt ze ook inzien op deze website (klik hier voor de algemene voorwaarden).

JuridischAdviesVoorBedrijven.nl is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen er aan de informatie op de pagina's van onze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt JuridischAdviesVoorBedrijven.nl geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina's van JuridischAdviesVoorBedrijven.nl kunnen links naar (niet commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. JuridischAdviesVoorBedrijven.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Ook het advies van JuridischAdviesVoorBedrijven.nl is geheel vrijblijvend. JuridischAdviesVoorBedrijven.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via de webformulier vraagfunctie op de website of via de webpagina's van JuridischAdviesVoorBedrijven.nl.

Daarnaast behoudt JuridischAdviesVoorBedrijven.nl zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb. 1999, 303) voor zover deze wet niet anders bepaalt.