Algemene voorwaarden opstellen of checken

Wij maken uw algemene voorwaarden in orde

Een bedrijf starten of een onderneming runnen is ondenkbaar zonder goede algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. Hiermee sluit u aansprakelijkheid uit regelt zaken als leveringstermijnen, eigendomsvoorbehoud, herroepingsrechten, voorwaarden omtrent retourneren, overmacht, incassobeding, reclames en toepasselijk recht in geval van een geschil. Laat uw leveringsvoorwaarden opstellen, checken of redigeren door de juridisch specialist van JuridischAdviesVoorBedrijven.nl.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Hou de informatie over de branche waarin u werkzaam bent alvast bij de hand.


Nederlands Recht en Europese Regelgeving

Zijn ze nog up to date en voldoen ze nog aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands Recht en Europese Regelgeving? Bent u op de hoogte van de potentiële problemen rond toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij internet-transacties? Gebruikt u ze in combinatie met uw distributieovereenkomst? Weet u hoe u de leveringsvoorwaarden moet hanteren? Bieden ze u de juiste bescherming tegen aansprakelijkheid? Bent u op de hoogte van de potentiële problemen rond toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij internet-transacties en afstandskoop? Bieden uw leveringsvoorwaarden u de juiste bescherming tegen aansprakelijkheid? Bent U op de hoogte van de knelpunten bij exoneratieclausules in de praktijk?

Er geldt in het kader van de algemene voorwaarden een wettelijke informatieplicht en de algemene bepalingen mogen niet onredelijk bezwarend zijn. Wij zorgen er voor dat de leveringsvoorwaarden in lijn zijn met uw bedrijfsvoering, zodat u veilig en met een gerust hart kunt zakendoen.

Leveringsvoorwaarden en Eigendomsvoorbehoud

Een bedrijf of webwinkel beginnen is zoals gezegd ondenkbaar zonder goede algemene voorwaarden. Leveringsvoorwaarden maken een hier belangrijk onderdeel van uit. Met goede leveringsvoorwaarden sluit u aansprakelijkheid uit en regelt u zaken als leveringstermijnen, eigendomsvoorbehoud en overmacht. De algemene voorwaarden, ook wel algemene bepalingen genoemd, kunnen het best gedeponeerd worden bij de KvK of bij de Rechtbank.

Laat uw maatwerk algemene voorwaarden opstellen door JuridischAdviesVoorBedrijven.nl. Wilt u algemene voorwaarden dienstverlening opstellen of controleren dan bent u bij ons aan het juiste adres. Voor eenmanszaak of ZZP, VOF en BV. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vergeet niet om uw algemene voorwaarden webwinkel ter hand te stellen aan de consument. Dit voorkomt problemen met de toepasselijkheid ervan.

Vergeet niet om uw algemene voorwaarden webwinkel ter hand te stellen aan de consument. Dit voorkomt problemen met de toepasselijkheid ervan.

Algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen?

Het is in zijn algemeenheid niet toegestaan om de algemene voorwaarden behorende bij een bepaald contract eenzijdig te wijzigen. Een leverancier mag zijn afnemer bijvoorbeeld niet dwingen om bij voorbaat met elke (in de ogen van de leverancier) noodzakelijke wijziging in te stemmen.
Een bepaling die dit wel, en zelfs onbegrensd, mogelijk maakt riekt naar onredelijk bezwarendheid waardoor een dergelijke bepaling, of de gehele algemene voorwaarden vernietigbaar zijn. De leverancier is alsdan aanspreekbaar wegens wanprestatie.

Om problemen met betrekking tot het eenzijdig wijzigen van algemene voorwaarden voor te zijn verdient het aanbeveling om het volgende beding erin op te (laten) nemen: ''Partijen kunnen in onderling overleg afwijken van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen treden niet eerder in dan 30 dagen na schriftelijke aanvaarding ervan door beide partijen.''

Algemene voorwaarden webwinkel opstellen welke taal?

Wilt u bijvoorbeeld aan consumenten uit Engeland, Duitsland, Frankrijk en België leveren dan is het aan te bevelen om de algemene voorwaarden webwinkel ook in voor de wederpartij begrijpelijke talen op te stellen. Dit om ervoor te zorgen dat ze in conflictsituaties daadwerkelijk van toepassing zijn.

Ook de verwijzing naar de algemene voorwaarden moet - just to be on the safe side - vervolgens in het Nederlands, Engels, Duits en Frans op de website staan. Dit is vereist in het kader van de bescherming van niet-professionele partijen c.q. consumenten.

In alle versies is het bovendien aan te bevelen om - in verband met mogelijke vertaalperikelen - een bepaling op te nemen als: ''Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen opgesteld. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bij enig verschil van inhoud of strekking bepalend voor de uitleg ervan.''


Welk recht is er van toepassing? 

Naar uw klanten toe kunt u uw eigen algemene voorwaarden hanteren, waarin u ook zaken omtrent verzendkosten kunt regelen, en het toepasselijke recht alsmede het toepasselijke forum in geval van conflicten. Als u vanuit Nederland opereert is het over het algemeen verstandig om Nederlands recht van toepassing te verklaren op uw algemene voorwaarden, alsmede een bevoegd forum in Nederland. Let er goed op dat uw algemene voorwaarden daadwerkelijk van toepassing zijn (''ter hand stellen'', elektronisch contracten) en dat ze niet onredelijk bezwarend zijn voor consumenten of zakelijke klanten.

Heeft u na het lezen van dit kennisartikel behoefte aan bedrijfsjuridisch advies? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op!

Het belang van maatwerk Algemene Voorwaarden voor Startups

Het is in zijn algemeenheid verstandiger om maatwerk algemene voorwaarden te hanteren die volledig in lijn zijn met uw bedrijfsvoering. Model-voorwaarden komen in de regel een aardig eind in de richting, maar bieden u als startup in veel gevallen minder bescherming dan waarop u had gehoopt. En kosten u daarmee meer geld dan u ermee beoogt te besparen. 

Op maat gemaakte voorwaarden bieden die bescherming wel, juist omdat ze zijn toegespitst op de bijzonderheden van uw onderneming en op de manier waarop u zaken wilt doen. Ik adviseer u, als u serieuze plannen heeft met uw onderneming / webwinkel, om er zelf niet aan te gaan knutselen. Laat dit door een specialist doen met kennis van zaken, dat scheelt u tijd - die u in uw core-business kan steken - en biedt bovendien meer zekerheid als het er echt op aan komt. Deze afweging moet u uiteraard zelf maken. 

Het is dus verstandig om uw algemene voorwaarden zzp op merites te laten controleren door een gespecialiseerd jurist. Of ze in lijn zijn met uw bedrijfsvoering, of ze zijn afgestemd op beschikbare verzekeringsfaciliteiten en of ze niet in strijd zijn met geldende wet en regelgeving. Standaard AV van internet zullen u in de regel niet de bescherming bieden waarnaar u zoekt. De algemene voorwaarden zullen op punten ongeldig zijn indien ze ''onredelijk bezwarend'' zijn voor de klant/ wederpartij. De wet stelt op deze manier grenzen aan het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid. U kunt er dus niet zomaar alles in zetten wat u goeddunkt: u loopt dan het risico dat de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn. 


Leveringsvoorwaarden webwinkel ter hand stellen

Indien u een webwinkel heeft en de leveringsvoorwaarden en betalingscondities niet aan een consument ter hand kunt stellen omdat er geen offerte of overeenkomst van opdracht aan vooraf gaat, kan worden volstaan met het uitdrukkelijk verwijzen naar downloadbare algemene voorwaarden, die voorafgaand aan de transactie door de klant actief moeten worden aangevinkt. De klant moet ze van te voren kunnen inzien door er op te klikken.

Let op dit geldt alleen voor webwinkels! In overige gevallen geldt dat de algemene voorwaarden voordat een overeenkomst tot stand komt ter hand moeten worden gesteld. Anders zijn ze mogelijk niet van toepassing. Het is in ieder geval niet voldoende om te volstaan met een zin met een linkje naar een .pdf.

Depot van legal terms:

Het deponeren van uw algemene voorwaarden kan bij de rechtbank of bij de KvK. Als u uw AV hebt gedeponeerd kunt u bewijzen dat uw eigen set leveringsvoorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst met de klant - mits u, in zijn algemeenheid, aan uw informatieverplichting hebt voldaan (''ter hand stellen'' van de algemene voorwaarden). Het depot heeft in dit verband een bewijsfunctie. 

Daarnaast fungeert het depot als een service naar potentiële klanten toe: zij kunnen uw legal terms webwinkel via deze weg inzien voordat ze bijvoorbeeld zaken met u gaan doen. Neem voor meer informatie over algemene voorwaarden opstellen vrijblijvend contact met ons op. De intake is gratis.

Waarom een juridisch adviseur voor bedrijven?

In een groot aantal juridische procedures, bij merkregistratie en bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur bedrijven kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kan JuridischAdviesVoorBedrijven.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

JuridischAdviesVoorBedrijven.nl heeft ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers).

Laat u adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist algemene voorwaarden!