Contracten controleren

Bij ons kunt u contracten screenen of laten opstellen.

U wilt contracten of andere juridische documenten laten maken of screenen. Dat kan.

Onze juristen met specialisatie contractenrecht zijn in staat u adequaat te adviseren en bijstaan bij contractenrechtelijke aangelegenheden, zoals alle mogelijke soorten zakelijke overeenkomsten tussen partijen alsmede vaststelling, ontbinding, ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding bij niet nakoming alsmede (wettelijke) betalingstermijnen, arbeidscontracten opstellen, huurovereenkomsten screenen en aansprakelijkheid. Ook gedurende de precontractuele fase, dat wil zeggen tijdens de contractuele onderhandelingen, kunnen wij u bijstaan en adviseren. Wanneer wij uw contracten controleren of opstellen spreken we van te voren de omlooptijd en de fee af zodat u precies weet waar u aan toe bent.


Standaardcontracten beoordelen

Daarnaast beoordelen wij standaardcontracten en adviseren wij over risicobeheersing en- inschatting (pro-active lawyering) bij het opstellen, redigeren en uitvoeren van contracten en algemene voorwaarden. We onderscheiden verschillende soorten standaardcontracten, zowel qua vorm als qua onderwerp (rechtsgebied). Er kan qua vorm worden onderscheiden in beginselcontracten, principeakkoorden, mondelinge overeenkomsten, dealmemo's, digitale contracten, raamakkoorden en volwaardige zakelijke contracten.

Tweet this page

Contracten opstellen in het Engels

Contracten zijn in principe vormvrij. Heeft u handelspartners in China, Amerika, Duitsland of Engeland? Geen nood, in dat geval kunnen wij ook contracten opstellen in het Engels. Denk aan samenwerkingscontracten, distributiecontracten en aandeelhoudersovereenkomsten, of een leveringscontract. Het Engels is immers een gangbare, in het zakenverkeer algemeen geaccepteerde taal. Wanneer er een Nederlandse partij is betrokken bij een internationale handelstransactie verdienen Engelstalige contracten wat ons betreft de voorkeur boven documenten die zijn opgesteld in het Kantonees. Gangbaar is in dat geval een Engelstalig verkoopcontract.

Onze cliënten vragen ons:

Is een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig?

Let op dat een mondelinge overeenkomst in principe rechtsgeldig is en rechtskracht heeft, maar dat de afwezigheid van een schriftelijke overeenkomst tot bewijsproblemen aanleiding kan geven indien de wederpartij de mondelinge afspraak ontkent. Door het overleggen van een schriftelijk document kan dit bewijsprobleem worden weggenomen. Hierdoor kan worden aangetoond dat er er weldegenlijk een bindende overeenkomst is gesloten tussen partijen. U zoekt een top kwaliteit jurist contractenrecht die bovendien efficiënt werkt? Neem dan direct contact met ons op. We hanteren gunstige tarieven en de intake is gratis.

De tekst gaat verder onder het plaatje.

Bij ons kunt u contracten screenen of laten opstellen. Denk aan leveringsvoorwaarden of arbeidscontracten. Wij hanteren daartoe een checklist. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Bij ons kunt u contracten screenen of laten opstellen. Denk aan leveringsvoorwaarden of arbeidscontracten. Wij hanteren daartoe een checklist. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Checklist contract opstellen

Lees onderstaande paragraaf aandachtig door.

Bij het opstellen van een contract hanteren wij een checklist. Het is namelijk belangrijk dat er geen gaten in een overeenkomst zitten die later tot misverstanden of andere problemen zouden kunnen leiden. Ook de formulering is van belang: wij willen zo helder en strak mogelijk formuleren en geen vage termen gebruiken. Het streven is dat de afspraken tussen partijen zo duidelijk en bondig mogelijk op papier worden gezet. Mondelinge overeenkomsten moeten daadwerkelijk worden gereflecteerd door het schriftelijke contract.

Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van een contract:

 • 1. Personalia zoals woonplaats of statutaire zetel van partijen;
 • 2. De bedoeling van partijen (''in aanmerking nemende dat...'');
 • 3. Essentiële elementen van de prestatie;
 • 4. Zijn er (wettelijke) vormvereisten noodzakelijk voor het aangaan van de overeenkomst;
 • 5. Binnen welke termijn moet er worden gepresteerd (levering goederen of verrichten van diensten);
 • 6. Gelden er algemene voorwaarden en zijn die correct aan de wederpartij ter hand gesteld;
 • 7. In welk territorium is het contract geldig dus voor welk grondgebied is de overeenkomst opgesteld;
 • 8. Gelden er kwaliteitseisen ten aanzien van de prestatie;
 • 9. Wie draagt het risico voor de uitvoering van de diensten of voor het transport van de goederen;
 • 10. Is er een goede schaderegeling overeengekomen inzake vaststelling en berekening van schade;
 • 11. Op welk moment gaat het risico van schade over op de wederpartij (risico-overgang);
 • 12. Is er een verzekering afgesloten en wiens verantwoordelijkheid is dat;
 • 13. Welke prijs moet er worden betaald voor de producten of diensten en kan dat in termijnen;
 • 14. Worden er zekerheden gesteld, zoals borg, (bank)garantie, eigendomsvoorbehoud, pand of hypotheek;
 • 15. Wat is er afgesproken over niet nakoming (wanprestatie) en wanneer is er sprake van overmacht;
 • 16. Is er een regeling over aansprakelijkheid van de wederpartij, zonder wettelijke grenzen te overtreden;
 • 17. Hoe staat het met de eigen aansprakelijkheid en is er vrijwaring of een exoneratiebeding;
 • 18. Wanneer treedt verzuim in bij niet-nakoming, is daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig;
 • 19. Binnen welke termijn moet de prestatie worden geleverd;
 • 20. Wat zijn de gevolgen van tekort schieten in de nakoming, opschorting en is er een dwangsom;
 • 21. Geldt er bij niet-betaling een incassobeding en is er schadevergoeding of vertragingsrente bepaald;
 • 22. Kan het contract door beide partijen tussentijds worden opgezegd en wat zijn de vereisten voor opzegging;
 • 23. Wanneer is de overeenkomst beëindigd, is dit op het moment dat aan alle verplichtingen is voldaan;
 • 24. Op welke wijze (email, fax) en door wie moeten verklaringen worden afgelegd (werknemer, bestuur);
 • 25. Welk recht is van toepassing op de overeenkomst is dat Nederlands recht of buitenlands recht?
 • 26. Welke rechter, dus welk forum is bevoegd om kennis te nemen van een mogelijk geschil;
 • 27. Wordt het Weens Koopverdrag uitgesloten en gelden er regels van internationaal privaatrecht (IPR);
 • 28. Geldt er een geschillenregeling, mediation of arbitrage alvorens een gang naar de rechter mogelijk is;
 • 29. Zijn er bijzondere afspraken over bewijslast en de manier waarop zaken moeten worden bewezen;
 • 30. Zijn er bepaalde rechtsgebieden waarmee men rekening moet houden zoals Europese Regelgeving;
 • 31. Moeten wijzigingen schriftelijk worden overeengekomen voordat ze rechtsgevolgen hebben;
 • 32. Welke taalversie van het contract (Nederlands of Engels) is bepalend voor de uitleg en interpretatie ervan;
 • 33. Wie is bevoegd om namens partijen op te treden (vertegenwoordigingsbevoegdheid en volmacht);
 • 34. Zijn er afspraken over vertrouwelijkheid gemaakt in een geheimhoudingsbeding;
 • 35. Is er een onderhandelingsovereenkomst nodig inzake de precontractuele fase;
 • 36. Is het verstandig om een concurrentiebeding of een relatiebeding in het contract op te nemen
 • 37. Is de overeenkomst het enige document dat op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing is of zijn er nog andere contracten. Zo ja wat is de onderlinge verhouding van deze contracten. 

 

Meer informatie nodig?

Wilt u na het lezen van bovenstaande aandachtspunten meer informatie over een contract opstellen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze contractsjurist. Het eerste gesprek is gratis. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor advies over de juridische aspecten van elektronisch contracteren en internet-transacties. U bent bij ons ook aan het juiste adres voor het opzeggen of ontbinden van een contract. Of voor het laten checken van een huurcontract bedrijfsruimte. Wij kunnen namens u onderhandelingen voeren met de wederpartij. Ook kunnen wij in dat proces op de achtergrond functioneren of correspondentie overnemen. Wij bekijken samen met u de mogelijkheden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor deskundig advies van een jurist contractenrecht.

Dit is nog niet alles.

Onderhandelingsovereenkomst sluiten

In Nederland is de partij die de onderhandelingen stopt voordat er een bindende overeenkomst is gesloten onder bepaalde omstandigheden verplicht om gemaakte kosten en zelfs gederfde winst te vergoeden. Om die reden worden er voorafgaand aan onderhandelingen over grote contracten vaak schriftelijke afspraken gemaakt over kosten en schade bij het afbreken ervan. Die afspraken worden neergelegd in een onderhandelingsovereenkomst. Wilt u een waterdicht contract opstellen dat u de nodige bescherming biedt mocht het ooit tot een rechtszaak komen omdat de wederpartij zijn verplichtingen niet kan nakomen? Laat u adviseren en bijstaan door een gespecialiseerd jurist contractenrecht!

 

 

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd vanaf 16 maart 2013

Met ingang van 16 maart 2013 gelden er wettelijke betalingstermijnen (Wet Bestrijding Betalingsachterstanden) bij handelstransacties tussen bedrijven onderling (b2b) en tussen bedrijven en de overheid. Deze nieuwe wet geldt niet voor consumenten.

De Wet Bestrijding Betalingsachterstanden beoogt te voorkomen dat bedrijven onnodig failliet gaan doordat schuldenaren te laat betalen. Daarnaast beoogt de wet het vertrouwen dat bedrijven hebben om met elkaar zaken te doen te vergroten. De wet is gebaseerd op een Europese richtlijn.

De nieuwe wet heeft geen onmiddellijke werking of terugwerkende kracht maar zogenaamde eerbiedigende werking en is daarmee van toepassing op betalingen bij handelstransacties uit overeenkomsten die zijn gesloten vanaf of na 16 maart 2013. De wet is niet van toepassing op handelstransacties die voor deze datum zijn overeengekomen. De wet geldt niet bij vorderingen tot schadevergoeding: enkel bij het leveren van goederen of het verrichten van diensten.

Algemene voorwaarden maken of checken

Laat altijd maatwerk algemene voorwaarden maken of laat uw leveringscondities op juridische merites controleren.

Indien er met de klant geen mondelinge of schriftelijke afspraak bestaat over een specifieke betalingstermijn (bijvoorbeeld 14 dagen na ontvangst van de factuur, of 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst van opdracht, eventueel in combinatie met algemene voorwaarden), schrijft de nieuwe wet een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. Slechts bij schriftelijke overeenkomst kan een langere termijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Dit geldt alleen voor handelstransacties tussen bedrijven onderling (b2b): de overheid dient altijd binnen 30 dagen te betalen. Van genoemde 60 respectievelijk 30 dagen mag slechts worden afgeweken in door de wet genoemde uitzonderingssituaties.

Aanmaning of sommatiebrief

Blijft betaling uit en bestaat er geen contractueel incassobeding dan kan op grond van de nieuwe wet minimaal € 40,- (analoog de nieuwe Wet Maximering Incassokosten van 1 juli 2012) in rekening worden gebracht alsook de dan geldende wettelijke rente. Dit kan direct na ommekomst van de wettelijke betalingstermijn van 30 of 60 dagen: een aanmaning of sommatiebrief is hiervoor niet vereist. Neem voor meer informatie over betalingstermijnen, of voor het maken dan wel checken van algemene voorwaarden vrijblijvend contact met ons op.

Wat betekent dit voor u?

Contractjuristen met jarenlange ervaring

Onze contractjuristen hebben ruime ervaring in en kennis van de verschillende procedures, belangenbehartiging, de wetgeving, de rechtspraak en de rechten en plichten van de verschillende partijen (burgers onderling, instanties/bedrijven, overheden en werkgevers). Ook voeren wij geregeld contractuele onderhandelingen.

Ook begeleiden wij contractonderhandelingen in internationaal verband. Let er in dat kader op dat het afbreken van onderhandelingen gedurende de precontractuele fase in het buitenland niet tot schadeplichtigheid van de afbrekende partij leidt.

Waarom een juridisch adviseur?

Bij het opstellen van contracten en algemene voorwaarden en bij het voeren van eenvoudige rechtszaken in eerste aanleg is het inschakelen van een advocaat niet verplicht of nodig. U mag alle juridische procedures bij de Sector Kanton (arbeidsrecht, sociaal recht, huurrecht, merkenrecht, ICT-recht, bestuursrecht *onbeperkt, dus ook boven € 25.000*, maar ook consumentenzaken (tot € 40.000), (letsel)schadezaken en geldvorderingen (tot € 25.000) zelf voeren. Een juridisch adviseur bedrijven kan u daarbij helpen of namens u optreden. De tarieven van een jurist zijn voordeliger dan het inschakelen van een advocaat. Indien nodig of gewenst kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat met ervaring bij u in de buurt.

Neem vandaag nog contact met ons op via email of telefoon en vraag naar de mogelijkheden.