Topsectorenaanpak van de Rijksoverheid

9 Topsectoren op het gebied van handel en industrie

Het Nederlandse bedrijfsleven staat op het gebied van handel en industrie hoog genoteerd in de wereldranglijst. Om deze gunstige concurrentiepositie te behouden heeft de Rijksoverheid een speerpuntenbeleid in het leven geroepen, de zogenaamde Topsectorenaanpak.

Topsectorenbeleid Rijksoverheid stimuleert export, innovatie en internationale samenwerkingsverbanden.

Topsectorenbeleid Rijksoverheid stimuleert export, innovatie en internationale samenwerkingsverbanden.

De Topsectorenaanpak is gericht op het bieden van nieuwe kansen voor exportmogelijkheden, het stimuleren van kennis en innovatie, internationale samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, universiteiten, onderzoekscentra en overheden, het verminderen van regeldruk en bureaucratie, Human Capital, financiering en ICT (informatie- en communicatietechnologie). De verschillende topsectoren willen een en ander concreet bewerkstelligen door middel van roadmaps, projecten, innovatieagenda’s, netwerkmomenten, smart crossovers, kennisoverdracht, wedstrijden, economische missies, handelsreizen en matchmaking bijeenkomsten.

 

De 9 Topsectoren zijn…

9 Topsectoren op het gebied van handel en industrie

9 Topsectoren op het gebied van handel en industrie

De 9 topsectoren oftewel uitblinkgebieden zijn Agri en Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systemen en Materialen, Logistiek, Life Sciences en Health, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en tenslotte de topsector Water. Elke topsector is vervolgens onderverdeeld in een aantal clusters c.q. hanteert een aantal afzonderlijke roadmaps, of focust op enkele in het oog springende maatschappelijke thema’s. Daarnaast beschikt iedere topsector over een uitvoerend orgaan in de vorm van een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI), en over een Kennis en Innovatieagenda (KIA).

 

Topsector Agri en Food

De topsector Agri en Food stimuleert ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van voeding

De topsector Agri en Food stimuleert ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van voeding

De topsector Agri en Food stimuleert de ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van voeding. Het gaat hier om het op duurzame en hoogwaardige wijze produceren, bewerken, verwerken en distribueren van voedsel, waaronder levensmiddelen en drankwaren. Om de leidende positie van Nederland op dit terrein te waarborgen heeft de topsector Agri en Food 9 zogenaamde roadmaps ontwikkeld. Deze roadmaps zijn robuuste Plantaardige Productie, Duurzame Veehouderij, Hoogwaardige Producten, Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid, Consument en Keten, Internationalisering, Biobased Economy en Smart Agri & Food.

 

Topsector Chemie

Topsector Chemie beoogd voortrekkersrol te spelen in de transitie naar groene en duurzame chemie

Topsector Chemie beoogd voortrekkersrol te spelen in de transitie naar groene en duurzame chemie

De topsector Chemie beoogd een voortrekkersrol te spelen in de transitie naar groene en duurzame chemie. De sector gaat dit bewerkstelligen door het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen en slimme materialen die zijn toepassing vinden in de gezondheidszorg, de energiesector, de chemische industrie en de voedingsindustrie. De topsector Chemie richt zich In het kader van de Grand Societal Challenges van de Europese Commissie op 5 hoofdthema's, te weten gezondheid Voeding, Energie, Transport, Klimaat en Grondstoffen. Vervolgens zijn samen met de TKI Chemie en TKI Biobased Economy vier hoofddoelen geformuleerd. Dit zijn Chemical Conversion Process Technology and Synthesis, Chemical Nano Technology and Devices, Chemistry of Advanced Materials en Chemistry of Life. Deze onderwerpen zijn derhalve sterk interdisciplinair van aard.

 

Topsector Creatieve Industrie

Topsector Creatieve Industrie en Creative Holland

Topsector Creatieve Industrie en Creative Holland

De creatieve sector in Nederland neemt wereldwijd toonaangevende positie in. Denk aan de beroemde DJ’s die de hele wereld over reizen om hun muziek op uitverkochte festivals ten gehore te brengen. Dance Music (EDM) is daarmee een belangrijk Nederlands exportproduct, evenals Dutch Design. De topsector Creatieve Industrie richt zich op de entertainmentbranche maar levert tegelijkertijd innovatieve oplossingen op het terrein van de gezondheidszorg, veiligheid en energie.

 

 

Creative Holland: internationaal ondernemen

Succesvol zakendoen over de grens begint met effectieve interculturele communicatie bij handelstransacties met buitenlandse zakenpartners, alsook met openstaan voor verschillen in normen en waarden, zonder eigen basisprincipes over boord te gooien. Wij van JuridischAdviesVoorBedrijven kunnen een dergelijke positieve grondhouding, met een gezonde dosis pioniersmentaliteit, alleen maar toejuichen. Op de website van Creative Holland kan men lezen dat het vizier daar op het buitenland is gericht, met name op internationaal ondernemen. De topsector Creatieve Industrie onderscheidt 10 deelgebieden, te weten Design, Architectuur, Digital Fashion, Fotografie, Muziek, Film, Games (waaronder serious gaming), Media en Communicatie.

 

Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech is de TKI van de topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech is de TKI van de topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech is de TKI van de topsector High Tech Systemen en Materialen. The High Tech sector zorgt momenteel voor veel exportgroei en speelt een belangrijke rol bij het realiseren van oplossingen voor innovaties en uitdagingen op het gebied van Gezondheid, Transport, Duurzame Energie, Veiligheid en Klimaatverandering. Denk aan technologieën zoals Micro en Nano Elektronica, Nanotechnologie, Fotonica, Geavanceerde Materialen en Productie & Halfgeleiders, maar ook technieken geïnspireerd op Bionica (elegante en effectieve oplossingen bedacht door Moeder Natuur.

 

Holland High Tech

De topsector High Tech Systemen en Materialen richt zich met name op Innovatie, Human Capital en Internationalisering. Holland High Tech beoogd een verbindende factor te zijn tussen bedrijven, onderzoekscentra en overheden. Het verwezenlijken van gezamenlijk onderzoek, de beschikbaarheid van arbeidskrachten in bèta-techniek en toegang tot kennis en markten in het buitenland staat bij Holland High Tech bovenaan op de agenda.

 

Human Capital Agenda

Human Capital agenda bevat visie op scholing en onderwijs voor de Nederlandse High Tech sector

Human Capital agenda bevat visie op scholing en onderwijs voor de Nederlandse High Tech sector

De Human Capital Agenda van Holland High Tech bevat een gezamenlijke visie op scholing en onderwijs voor de Nederlandse High Tech sector en is georganiseerd rond de thema’s instroom, samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, internationale kenniswerkers en employability. Bij dit laatste gaat het om Smart Industry oftewel de Vierde Industriële Revolutie.

 

Smart Crossovers tussen topsectoren

Aangezien de meeste topsectoren multidisciplinair van aard zijn is in 2016 het Holland High Tech Roadmapevent georganiseerd, dat in het teken stond van een smart crossover of fusion van vakgebieden, oftewel een kruisbestuiving tussen disciplines. Een synergie van stijlen, zo men wil. Er werden presentaties gehouden over innovatieve vakrichtingen en domeinen waaronder Smart Foods, 3D Food Printing, Space Based Sensors, Smart Transport, Aeronautics Transport, Smart Logostics, Smart Energy, Smart Production, Semi Conductors, Smart Farming en Smart Horticulture. Daarnaast vonden er voordrachten plaats inzake Smart Health, Smart Society, Smart Marine, ICT en het gebruik van Blockchain Technologie in de financial supply chain.

 

Topsector Life Sciences en Health

De topsector Life Sciences and Health omspant de expertisegebieden medische technologie, biofarmacie, regeneratieve geneeskunde en gezondheidsinfrastructuur. Het Engelstalige Health Holland portaal biedt een overzicht inzake informatiebronnen voor financiering regelgeving waaronder gezondheidsrecht, geneesmiddelenwetgeving en farmaceutisch recht, onderzoek ontwikkeling internationalisatie en Human Capital.

 

Innovatie en kennisoverdracht in de medische sector

Topsector Life Sciences and Health omspant de expertisegebieden medische technologie biofarmacie regeneratieve geneeskunde en gezondheidsinfrastructuur

Topsector Life Sciences and Health omspant de expertisegebieden medische technologie biofarmacie regeneratieve geneeskunde en gezondheidsinfrastructuur

De topsector Life Sciences & Health focust op maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot preventie, genezing en zorg en hanteert daartoe een tiental roadmaps. Het LSH ontplooit zowel fundamenteel, industrieel als experimenteel onderzoek dat tot uitdrukking komt in maar liefst 40 lopende projecten. Door het financieren van multidisciplinaire publiek-private samenwerkingsverbanden beoogd KSH innovatie en kennisoverdracht te faciliteren in de medische sector. Ook hier gaat het om shared challenges and Smart Solutions.