Nieuwe Wetgeving per 1 januari 2015

Wetswijzigingen ingaande 1-1-2015

Zoals ieder jaar treden er op 1 januari een aantal nieuwe regels in werking. Hieronder een kort overzicht.  

Bron: rijksoverheid

1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 

Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat mensen die niet zelfredzaam zijn zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De gemeente biedt in dat kader maatwerk begeleiding en dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, opvang in geval van huiselijk geweld en eventueel een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis. De gemeente kan hiervoor een eigen bijdrage vragen. 

Onder bepaalde omstandigheden kan de gemeente een persoonsgebonden budget (pgb) verzorgen. De betaling verloopt vervolgens via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  

Talentvolle oprichters van startups van buiten de EU kunnen een verblijfsvergunning van 1 jaar krijgen in Nederland om hier hun bedrijf te starten.

Talentvolle oprichters van startups van buiten de EU kunnen een verblijfsvergunning van 1 jaar krijgen in Nederland om hier hun bedrijf te starten.

2. Startups

Veelbelovende buitenlandse ondernemers van buiten de Europese Unie die in Nederland een bedrijf willen starten krijgen van Staatssecretaris Teeven een verblijfsvergunning voor 1 jaar. In dat jaar mogen deze startups hun plannen realiseren, ook indien zij nog niet voldoende startkapitaal hebben om voor een verblijfsvergunning als zelfstandige in aanmerking te komen. Met deze regeling beoogt men de innovatie in het bedrijfsleven aan te wakkeren. 

3. Wettelijke rente

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties gaat omlaag van 3% naar 2%. De wettelijke rente voor handelstransacties blijft ongewijzigd staan op 8,15%. In uw algemene voorwaarden kunt u verwijzen naar de wettelijke rente voor handelstransacties.

4. Bieden op huis via internet

Bij de gedwongen verkoop van een huis kan de particuliere eigenaar zelf via internet een bod doen, om de kans te verkleinen dat het huis flink beneden de marktwaarde wordt verkocht. Daarnaast krijgen particulieren meer mogelijkheden op de internetveiling, die onder toezicht van een notaris staat. Ook wordt het bieden eenvoudiger en laagdrempeliger. 

5. Nieuwe thuiskopieheffingen

De thuiskopieheffingen dalen fors met 30%. Dit vanwege een uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin werd bepaald dat de schade door illegaal gebruik niet mag worden verdisconteerd in het bedrag van de heffing. Inmiddels hebben we ook een downloadverbod in Nederland. 

6. Afschaffing geschriftenbescherming

Met ingang van 1 januari 2015 beschermt de Auteurswet alleen nog maar oorspronkelijke werken die het persoonlijke stempel van de maker dragen. Op telefoongidsen, catalogi, dienstregelingen, programmaboekjes en gebruiksaanwijzingen rust vanaf nu geen auteursrecht meer. Informatie daaruit mag thans letterlijk worden overgenomen, net zoals bij werken die zich in het publieke domein bevinden. 

7. Verplegers in het verkeer

Asociaal gedrag op de weg wordt vanaf heden niet langer middels een administratieve boete afgedaan. Veelplegers van verkeersovertredingen worden vanaf nu strafrechtelijk aangepakt en komen daarbij direct in beeld bij Justitie. De aanpak wordt aldus aangescherpt. 

8. Herziening maatregelen kinderbescherming

De gronden voor kinderbeschermingsmaatregelen worden herzien en de rechtspositie van ouders en hun kinderen wordt versterkt. Gecertificeerde instellingen moeten binnen de toezichtstelling sneller en effectiever gaan werken. Mede in geval van de gedeeltelijke overheveling van het ouderlijk gezag naar de instellingen tijdens een uithuisplaatsing. 

9. Beloningsregels voor curatoren en bewindvoerders

Er gelden per direct eenduidige regels ten aanzien van de vaststelling van de beloning voor bewindvoerders, curatoren en mentoren. Er komt een uniforme regeling die ongelijkheden tussen arrondissementen moet voorkomen. Uitgangspunt is dadelijk een forfaitaire jaarbeloning naar rato van het aantal gewerkte uren. 

10. Arbitrage

Een nieuwe set met arbitragereglementen beoogt de administratieve lasten van een arbitrageprocedure te verlagen en Nederland aantrekkelijker te maken voor internationale procedures. Processtukken kunnen emailsweegs worden verstuurd en deponering van het vonnis bij de rechtbank is niet langer verplicht. De nieuwe regels besparen de belanghebbenden tijd en geld. 

11. Jeugdwet

Er komt een nieuw jeugdstelsel waarbij gemeenten de regie krijgen over het uitvoeren van jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen. 

12. Witwassen en fraude

De strafbaarstelling van misbruik van gemeenschapsgeld zoals subsidiegelden wordt verruimd. In zijn algemeenheid gaan de straffen voor corruptie en witwassen omhoog. De strafmaxima voor de verschillende vormen van witwassen worden verhoogd, om zodoende crimineel gewin harder en effectiever te kunnen aanpakken. Er gaan maximale gevangenisstraffen van 6 tot 8 jaar gelden, hetgeen aanzienlijk is voor Nederlandse begrippen. 

13. Voorlopige hechtenis

Verdachten kunnen vaker in voorlopige hechtenis worden genomen, in afwachting van hun berechting via snelrecht. Verdachten van geweldsmisdrijven in de publieke ruimte of geweld tegenbrandweer, politie en ambulancepersoneel komen dan niet op vrije voeten voordat de snelrechtzitting heeft plaatsgehad. 

14. Recht op informatie in strafprocedures

De implementatiewet van de Europese Richtlijn recht op informatie in strafzaken treedt in werking. Nieuw is dat elke verdachte die is aangehouden een schriftelijke mededeling van zijn rechten krijgt aangereikt. In die folder staan diens rechten opgesomd, zoals het recht op bijstand van een advocaat en een tolk in geval men de Nederlandse taal niet voldoende beheerst. En het recht om te zwijgen dan wel zichzelf niet te incrimineren (cautie). In Amerika noemt men dit de Miranda warning (you have the right to remain silent etc. ). Ook verdachten die worden aangehouden vanwege de uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel ontvangen deze schriftelijke cautie. Verdachten die niet zijn aangehouden maar wel worden verhoord in verband met een strafbaar feit worden mondeling op hun rechten gewezen.   

15. Toezicht advocatuur

Er komt een nieuw college van toezicht dat bestaat uit 3 leden waarvan de landelijke deken voorzitter wordt. Dit college gaat systeemtoezicht uitvoeren waarbij de landelijk deken de verbindende persoon wordt tussen de lokale dekens. Het college geeft het controlebeleid vorm en bepaalt de eisen waaraan het toezicht van alle advocaten aan moet voldoen.